woman Lijsbeth Claasdr.‏‎ #30624‎
Geboren ‎± 1545, overleden ‎± 1614 Schiedam‎, ongeveer 69 jaar

Gehuwd ‎± 1568 Hij kocht zijn kinderen op 22 maart 1614 uit, elk van de kinderen kree g 217 gulden. (ongeveer 46 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (10345)

met:

man Gerrit Jansz. Vercroft‏‎ #30623‎, zoon van Jan Claesz. Vercroft en N.N.‏.
Alias: Vercrocht, geboren ‎± 1543, overleden ‎08 jan 1624‎, ongeveer 81 jaar. Woonplaats: ‎± 1617 Molenstraat Monster, ‎1e huwelijk met: Lijsbeth Claasdr., 2e huwelijk met: Maritge Pietersdr.
Hij betaalde op 28 sept. 1576 pioniersgeld in Kethel, in 1583 had hij da ar een boomgaard in pacht, die aan de heren van Wassenaar behoorde. Hi j werd op 1 nov. 1590 beleend met morgen land in de woning van Lambrec ht Koertsz. te Zuid-Maasland, welk leen hij op 31 dec. 1610 overdroeg aa n Adriaen Claesz. (Jonge) Trapper.

In de perioden 1591-1594, 1597-1598 en 1599 betaalde hij respectievelij k 26, 26 en 33 gulden voor 6 morgen land van de Duitse Orde, gelegen i n Maasland.

Zijn huis te Maasland verkocht hij op 5 novovember 1611 aan dezelfde Adr iaen. Omstreeks 1611 ging hij te Schiedam bij de Vlaardingerpoort wonen , na de dood van zijn eerste vrouw woonde hij in de Wagenstraat in Maass luis.

Op 15 november 1617 kocht hij van zijn stiefzoon Baerthout Jansz. een ni euw gebouwd huis in de Molenstraat te Monster.
Daarna woonde hij weer te Schiedam.

In 1593 was hij bloedvoogd van zijn neef Pieter.

Kind:

1.
man Jan Gerritsz. Vercroft‏‎ #30619
Alias: Vercrocht / Correct, geboren ‎± 1573, overleden ‎na 1627‎. Beroep: timmerman. Woonplaats: Maassluis
Hij werkte vermoedelijk samen met Huybrecht Pietersz. en Reijnier Maerte nsz., metselaar. Ze komen vaak samen voor in de rechterlijke en notariƫl e archieven van Maassluis, vooral met betrekking tot het kopen en verkop en van onroerende goederen.

Op 13 maart 1615 machtigde Huybrecht hem om geld voor een huis te ontvan gen en op 2 nov. 1615 werden hij en Huybert Pietersz. gemachtigd door Re ijnier Maertensz. om alle huizen en erven te verhuren of verkopen die Ma ertensz. in Maassluis bezat, terwijl hij op 20 mei 1615 aan Reijnier twe e erven verkocht had.

Op 8 juni 1617 kocht hij een huis en erf in de Patijnestraat, bij de sHe erenstraet, en op 12 juli 1621 hij van de erfgenamen van Huybrecht enkel e schuldrentebrieven, waaronder een op Reynier.

Op 17 jan. 1623 kocht hij van Willem Adriaensz. Hoos, visser, een huis , dat Willem gekocht had van Reynier Maertensz. en waarvan hij de schul d niet meer kan afbetalen.

Op 16 mei 1623 kocht hij van de erfgenamen van Neeltge Leenders, weduw e van Sijmon Ariensz. Visser, een huis en erf in de Cleyne Bogertstraa t te Maassluis, welk huis eerder door Neeltge Leenders gekocht was van R eynier Maertensz.

Op 2 juni 1623 sloot hij een overeenkomst met zijn buren betreffende ee n scheidsloot en een scheidmuur en op 17 juni daaropvolgend. betreffend e een stukje erf.

Op 21 aug. 1624 kocht hij een losrentebrief ten laste van Jacob Jacobsz . van Bramen, deze kwam zijn verplichtingen kennelijk niet na, zodat Ja n diens huis in beslag liet nemen (19 maart 1627) en veilen.

Kreeg hij zijn bijnaam `Correct' soms omdat hij al deze zaken zo correc t afhandelde (of juist het tegendeel)?

Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp.