man Jan Coenraad Hubert Marie Wilhelmus "Jan" Nazi Sassen, NSB‏‎ #31855‎, zoon van Eduard Peter Jacob Sassen en Rosalie Carolina Catharina Lammers‏.
Alias: landverrader, geboren ‎10 jul 1884 Ubbergen, overleden ‎27 feb 1962 Bad Wiessee (Duitsland)‎, 77 jaar. Beroep: meubelwinkelier, NSB burgemeester van Veghel. Woonplaats: Stationsweg 9 en 9a Geertruidenberg, Huize "De Zon" op de hoek van het Plantsoen en de Stationsweg in Geertru. idenberg..
.
Vanwege de extreemrechtse uitlatingen van vader en moeder Sassen moeste. n ze in juni 1941 uitwijken naar Breda..
.
Via het Nationaal Front stapte hij over naar de NSB en hij werd uiteinde. lijk op 23 augustus 1943 burgemeester van het Brabantse Veghel..
.
1916: Archief Gemeentebestuur Geertruidenberg, 1811-1927 Akte 63/25 va. n verkoop door de gem. aan J. C. M. W. Sassen, manufacturier te Geertrui. denberg, van een aan hem in erfpacht uitgegeven gedeelte van perceel sec. tie B. no. 1499, zijnde een tuin,1920. In duplo.

Gehuwd ‎06 sep 1910 Geertruidenberg 1) (48 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (10698)

met:

woman Johanna Margaretha Maria van Bavel‏‎ #31863‎, dochter van Jacobus van Bavel en Catharina Nuijten‏.
Geboren ‎04 apr 1884 Geertruidenberg, overleden ‎28 apr 1959 München (Duitsland)‎, 75 jaar

Kinderen:

1.
woman Georgette Johanna Maria Sassen‏‎ #60284‎
Geboren ‎07 feb 1915 Raamsdonk om 18:30 uur geboren G361) (geboorte aangifte: Johannes Gijsbertus Simons, 54 jaar, veldwachter & Pieter Broers, 54 jaa)‎
2.
man Willem Antonius Maria "Wim" SS Sassen Nazi , NSB‏‎ #31854
Alias: landverrader, W. S. Sluysse, André Desmedt, geboren ‎16 apr 1918 Geertruidenberg, overleden ‎± 2002 Argentinië‎, ongeveer 84 jaar. Beroep: verslaggever voor de SS
Willem Sassen was tussen 1940 en 1945 een van de vijftig Nederlandse oor logsverslaggevers in Duitse krijgsdienst, journalisten die de oorlog voo r Hitler en diens propagandaminister Goebbels moesten verkopen. - Hij we rkte later als pr-man voor de Chileense dictator Auguste Pinochet. Hij w erd goede maatjes met nazi-beul Adolf Eichmann, schreef diens biografi e en tolkte tussendoor ongehinderd voor Prins Bernhard tijdens diens bez oek aan Argentinië.
Als er iemand is met een onderbelicht kleurrijk leven, dan is het Wille m Sassen uit Geertruidenberg.
Hij raakte gewond aan het oostfront, in 1942. Een rauwe kreet van pijn . Daar lag verslaggever Willem Sassen. Hij herstelde. Met de Duitse gene raal Erwin Rommel inspecteerde hij de â??de starre dreiging en dodelijk e zekerheid van de Atlantikwallâ??. Hij, stelde Nederlandse luisteraar s gerust: de Geallieerde invasie was gedoemd te mislukken. â??Geen bevri jders, maar moordenaarsâ??, luidde zijn boodschap toen die invasie toc h kwam. Hij werd na de Bevrijding genterneerd met andere SS-ers en NSB -ers. Sassen ontsnapte, werd gepakt, ontsnapte weer en verdween naar Zui d-Amerika, de schuilplek voor oud naziâ??s.

Nooit verloochende hij zijn bruine sympathieën.

Willem Sassen komt op 16 april 1918 ter wereld in een traditioneel katho liek gezin in Geertruidenberg. Zijn vader is woninginrichter en wethoude r in Geertruidenberg. De jonge Willem groeit op in het ouderlijke winkel pand De Zon op de hoek van het Plantsoen en de Stationsweg in Geertruide nberg. Eigenaar Willem Sassen senior is gespecialiseerd in â??bedden, ma trassen, meubelen en behangrijâ??. Hij is bijzonder gecharmeerd van de f ascistische boodschap van het in 1934 opgerichte Nationaal Front.

De oude Willem Jan Coenraad Sassen is in Geertruidenberg vooral bekend o mdat hij een kerkboek naar het hoofd gooide en vervolgens woedend de ker k uitliep. Waarom? Omdat de pastoor tegen de opkomend Duitsgezinde NSB h ad gepreekt.

De jonge Willem Sassen krijgt een pure roomse opvoeding. Hij studeert vi jf jaar gymnasium aan het Canisiuscollege in Nijmegen en een jaar in Bre da. Hij begeert het priesterambt, maar kiest toch voor een meer werelds e rechtenstudie in Leuven en Gent. Als student is hij een uitstekend ton eelspeler en een bon-vivant die graag anderen onder de tafel drinkt. I n het Vlaamse studentenleven, waar in die jaren het Vlaams-Diets gedacht engoed bloeit, ontwikkelt Sassen zijn nationaal-socialistische sympathie n.

Tijdens een bezoek aan de Olympische Spelen in Berlijn in 1936 neemt zij n bewondering voor Hitler en het derde Rijk alleen maar toe.

Voor een groep studenten in Gent houdt hij een felle pro-Duitse toespraa k. Hij trekt de aandacht van de Belgische autoriteiten die hem ten slott e het land uitwijzen.

Gewetensnood

Sassen wordt in 1938 militair gemobiliseerd. Op 10 mei 1940, het momen t van de Duitse inval, is hij net op verlof bij zijn ouders in Geertruid enberg. Hij zit in gewetensnood. Hij bewondert Duitsland maar voelt zic h als Nederlander verplicht te vechten. Hij pakt een fiets en rijdt naa r Den Bosch, waar hij strandt omdat de bruggen zijn opgeblazen. Sassen h eeft geen zin om op de Duitsers te wachten, vordert een auto en rijdt vi a Bergen op Zoom naar Zeeland. Daar treedt hij op als tolk voor de terug trekkende Franse troepen.

Het eerste jaar van de bezetting doet hij journalistiek werk voor Nederl andse en Vlaamse bladen. Op de dag van de Duitse inval in de Sovjet-Uni e meldt Sassen zich als vrijwilliger voor het oostfront, genspireerd d oor zijn afkeer van het communisme.

Sassen wordt lid van de Propaganda Kompagnie van SS-divisie Wiking, in d e functie van Wort und Funkberichter; schrijvend journalist en radiovers laggever.

Eind 1941 vertrekt hij naar het oosten om verslag te doen van Hitlers aa nval op de Sovjet-Unie. In die tijd wordt Sassen senior NSB-burgemeeste r in Veghel en vertrekt hij met zijn gezin uit Geertruidenberg.

In een van zijn eerste berichten, over Russische krijgsgevangenen, gepub liceerd in dagblad Het Volk weet Willem Sassen junior moeiteloos de corr ecte toon te vinden: â??Met zijn veertienen stonden ze op rij. Vier Tart aren met half door pokken geschonden gezichten, drie Oekransche boeren , wie men de vreugde levend ontkomen te zijn uit de Sovjethel van het ge zicht kon aflezen. Dan drie Kirgiezen uit wier oogspleten een valse bli k mij aangluurde. Een blik die niets menselijks meer had. De overigen wa ren vrouwen. Hun trekken waren grof en verdierlijkt en hun bewegingen ha dden een afstoot wekkende lompheid.â??

Een SS-verslaggever uit Geertruidenberg aan het oostfront. Sassen is e r ooggetuige van het Duitse offensief in de Kaukasus. Embedded heet da t tegenwoordig, meetrekken met het leger, onder de hoede van datzelfde l eger, met dat verschil dat journalisten die embedded waren tijdens de Am erikaanse inval in Irak meestal geen uniform droegen en de SS-verslaggev ers wel.

Propaganda is al voor de Tweede Wereldoorlog een van Hitlersâ?? machtigs te wapens. Inspirator is Hitlers propagandaminister Jozef Goebbels. In z ijn recent verschenen boek Kriegsberichter beschrijft journalist Gerar d Groeneveld gedetailleerd de werkwijze van Goebbels en van diens PKâ??s , de Propaganda Kompagnin. In het boek belicht Groeneveld op een solid e en tegelijk onontkoombaar meeslepende manier een van die schijnbaar on belangrijke fenomenen uit onze nationale geschiedenis: het verhaal van d e groep Nederlandse verslaggevers die in de Tweede Wereldoorlog de Nazi- Duitse berichtgeving van de Europese fronten verzorgde.

Uniform

Goebbels wil verslaggevers inbedden in het leger. Zo ontstaat het fenome en van de Propaganda Kompanie. Beroepsjournalisten die als Kriegsbericht er in militair uniform in de voorste linies met de oprukkende Duitse leg ers door Europa trekken om zo het thuisfront op de hoogte te houden. â?? Levendig en objectiefâ??, zo heet het. Het gaat niet alleen om schrijven de journalisten, maar ook om fotografen, cameralieden, radioreporters. E n tot in de frontlijn liggen voortaan tekenaars met potlood en houtskoo l schetsen te maken van de oorlog.

Ook de SS-Wikingdivisie krijgt een eigen PK. De Wikingdivisie wordt bema nd met buitenlandse vrijwilligers uit landen die door de naziâ??s beze t zijn. Een van hen is een keurig katholiek opgevoede jongen uit Geertru idenberg.

Radiopraatjes

In juli 1942 raakt Willem Sassen ernstig gewond bij de Duitse aanval o p Rostow. Acht maanden ligt hij uitgeschakeld, maar herstelt. Via Berlij n komt hij bij een Duitse radiozender in Brussel terecht. Daar begint hi j zich toe te leggen op pure propaganda: politieke en antigeallieerde ra diopraatjes.

Ondertussen leidt hij een leuk leventje en is regelmatig te vinden in he t Nedelandse radiowereldje dat geconcentreerd is in Hilversum. Schrijve r en oud Zwart-Fronter Willem W. Waterman, onder het alias Willy van d e Heide verantwoordelijk voor de 35-delige Bob Evers-serie, verklaarde i n 1978 tegenover de Haagse Post: â??Je had in die tijd een stelletje Ned erlandse SS-ers, dat in het Gooi zoâ??n beetje de playboy uithing. Ze dr oegen buitenmodel uniformen, waar ze zelf kantkragen op hadden genaaid . Vechten deden ze niet, het enige waar ze warm voor liepen was het vers ieren van drank en mooie wijven. Daar zat Hakkie Holdert bij, de erfgena am van De Telegraaf, en daar zaten de jongens Willem en Fons Sassen bij. â??

Journalist Gerard Groeneveld beschrijft de propagandist Willem Sassen al s â??de ijverigste onder de oorlogsverslaggeversâ??. Zijn commandant oor deelt: â??Met 73 uitgezonden reportages staat Sassen boven alle verslagg evers.â?? Sassen gaat geen sentiment uit de weg. In een uitzending voo r Nederlandse zeelieden sleept hij een kind in tranen voor de microfoon . Het begreep niet waar de vader was. Aan het slot van de uitzending laa t Sassen het kind roepen: â??Vake, kom terug!â?? Landgenoten die naar En geland zijn gevlucht en die in geallieerd verband meevechten zijn een ge liefd doelwit van de radiopraatjes van Sassen. Voor radiozender Calais n eemt Sassen hen dreigend op de korrel. Hij probeert vooral de leden va n prinses Irenebrigade te ontmoedigen: â??Denk eraan, kameraden in Engel and, wij hebben in de meedogenloze strijd in Rusland ijzeren harten gekr egen, vooral de militairen. Niets is in staat om ons te doen wankelen, o ok het grootste jodenlawaai van de overkant niet, waardoor wellicht zwak kelingen gemponeerd worden. Kameraden, het duurt misschien nog een uu r een dag, dat jullie na vier jaar kazernes te hebben geschrobd, bestem d zijn om het vaderland te bevrijden. Weet wel, kameraden in Engeland, v anaf dat moment zijn er geen verbetener vijand voor u zijn dan wij.â??

Breda

Op 24 november 1944 verschijnt er in het blad Werkend Volk een artikel o nder de kop â??Houdoe Bredaâ??. Auteur is Brabander Willem Sassen. West- Brabant, het thuisland van Sassen, is op dat moment frontgebied. De Duit sers trekken terug en Willem Sassen moet mee. Met weemoed neemt hij afsc heid van zijn geliefde stad Breda, de plek waar hij op dat moment woont:

â??Op de Markt zijn Shermantanks gesignaleerd. Af en toe leek mijn hui s kilometers ver weg vanwege de rook die met dikke pakken boven Breda hi ng? vanwege de zegevierende opmars van de Geallieerden. Ik weet al sind s Normandi, dat daar waar zij opmarcheren, veel rook hangt. Caen dee d me pijn aan de ogen en aan het hart. Bij Breda had ik veel meer pijn a an het hart, want Breda is toch een stukske van mij en niet van dien Ame rikaanschen neger die in zijn Shermanpantser voor de Kathedraal van Bred a reed en een Camel opstak. En de gedachte dat een Engelse sergeant miss chien wel een Baedekergids raadpleegt om te zien of dat gebouw nu een ka thedraal of een kaaswaag is.â??

Voor Sassen zijn de Geallieerden cultuurbarbaren.

Na de bevrijding van Zuid-Nederland, werkt Sassen voor de zender Het Vri je Zuiden, een propagandazender die zich voordoet als zender van de ille galiteit. Ook zet hij, met hetzelfde doel een nep-illegale krant op. Hi j wordt daarbij geholpen door zijn zeventienjarige broer Fons. Die heef t zich ook laten inlijven bij de Waffen SS. De jongen maakt zich al enig e maanden â??verdienstelijkâ?? als infiltrant in verzetsgroepen in het n og bezette Noord-Nederland. In oktober 1944 is Willem Sassen ook nog enk ele weken hoofdredacteur van De Telegraaf/Het Nieuws van de Dag in Amste rdam.

Interneringskamp

Op 5 mei, de dag van de overgave van de Duitsers, is de carrire van Wi llem Sassen nog lang niet voorbij. Hij reist naar Amsterdam naar het geb ouw van De Telegraaf. Dat is ook de wijkplaats van andere â??fouteâ?? ve rslaggevers. Vervolgens vlucht hij naar Alkmaar. Daar wordt hij opgepak t door het Britse leger. Hij verdwijnt in het interneringskamp Fort Blau wkapel.

Op kerstavond wordt daar een toneelstukje opgevoerd door de gevangenen . Een van de toeschouwers is de Canadese generaal Foulkes, medeonderteke naar van het capitulatiedocument dat overgave van de Duitse troepen in N ederland heeft bezegeld. Op het toneel staat Willem Sassen. Hij draagt e en Canadese jas over zijn gevangenistenue. Aan het eind van het stuk roe pt hij op theatrale toon: â??Ik ga naar Londen, vader, de radio roept mi j, adieu, ik ga.â?? Hij springt van het podium en verdwijnt met twee kor nuiten via een celraam waarvan de tralies eerder zijn doorgezaagd.

Sassen neemt de wijk naar Brussel waar een Vlaamse SS-kameraad hem verde r helpt. Hij krijgt valse identiteitspapieren en komt met een geelzuchta anval in een schamel Brussels hotel terecht. Op een dag doet de politi e daar een inval. Het hotel blijkt eigendom van een beruchte Vlaamse gan gster.

De arrestatie van Sassen is een toevalsvangst. In december 1946 wordt Sa ssen uitgeleverd en aan de grens opgehaald door een Nederlandse militair e vrachtwagen. Weer ontsnapt hij. Met een scheermesje snijdt hij de over kapping los en springt bij Utrecht uit de laadbak. Lopend bereikt hij Am sterdam en belt aan bij een oud Zwart Fronter. Die bezorgt hem een onder duikadres.

Argentini

Om gezochte collaborateurs te helpen hebben twee Belgen inmiddels een be drijf opgericht dat als dekmantel dient om voortvluchtige naziâ??s te he lpen verdwijnen. Met een gestolen paspoort op naam van Jack Janssen stap t Sassen op het vliegtuig naar Dublin en koopt daar een coasterkapitei n met een SS-verleden om.

De coaster De Adelaar zet Sassen met zijn gezin na een hachelijke reis a an wal in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentini. Onvermijdelijk kom t Sassen daar in aanraking met de grote Duitse gemeenschap.

In Belgie wordt Sassen bij verstek ter dood veroordeeld. In Nederland ko mt hij er, ook bij verstek, met een vonnis van twintig jaar vanaf.

Sassen wordt nooit gepakt.

Zoals veel ontsnapte nazi-collaborateurs bouwt hij in Zuid-Amerika onbek ommerd een nieuw bestaan op. Een Franse schrijver met een oostfrontverle den bezorgt Sassen een baan als pr-adviseur van de first lady Evita Perr on. Hij wordt ook hoofdredacteur van Der Weg, de naoorlogse spreekbuis v an het nazisme.

Als prins Bernhard in 1952 een bezoek brengt aan het regerende president spaar Peron treedt oud-SS-er Willem Sassen ongehinderd op als tolk. Hi j wordt naast prins Bernhard gefotografeerd door een ANP-fotograaf. Niem and in Nederland die in de gaten geeft dat daar een voortvluchtige landv errader loopt.

Een paar maanden eerder is in Buenos Aires een onopvallende Duitser gear riveerd: een magere, jofele man met een grote zwarte bril. Hij heet Rica rdo Klement. Hij vindt werk bij een Duits-Argentijnse firma. Klement dee lt onder oud-kameraden graag fotoâ??s van zichzelf uit gesigneerd met â? ?Obersturmbahnfuhrer in rusteâ??. Klement is stamgast in de Bierstube AB C waar ook de gezochte nazi-beul Jozef Mengele n Willem Sassen regelma tig vertoeven.

Eichmann

Het duurt niet lang eer Sassen achterhaalt wie de ijdeltuit Klement werk elijk is: Adolf Eichmann, de â??boekhouder van de doodâ??, verantwoordel ijk voor de dood van 6 miljoen Joden in Duitse concentratiekampen. Kleme nt pocht dat hij ooit een boek zal schrijven over het Derde Rijk dat all e andere boeken overbodig zal maken.

De journalist in Sassen ruikt een kans. Hij wil Eichmanns leven op schri ft stellen. In oktober 1956 gaan Eichmann en Sassen aan het werk. Er vol gen jaren durende interviewsessies met bandopnamen. Sassen typt de gespr ekken uit. Het boek van Eichmann zal, zo is de afspraak, na zijn dood, a ls relaas van een anonieme SS-officier, worden gepubliceerd. Kort na he t laatste interview wordt Eichmann gekidnapt door de Isralische geheim e dienst.

Sassen acht zich niet meer gebonden aan de afspraak. Hij biedt het verha al van de massamoordenaar aan het Amerikaanse blad Time/Life aan. De Ame rikanen bedingen exclusiviteit. Best, vindt Sassen en stapt vervolgens n aar het Duitse blad Stern en krijgt daar naar eigen zeggen 20.000 dollar . Dat pakt op 9 juli 1960 uit met Eichmanns bekentenissen. Het â??handel tjeâ?? van Sassen veroorzaakt grote woede in de Duitse gemeenschap.

Pinochet

Wijselijk vertrekt Sassen naar Rome en begint er onder de naam Willem S . van Elsoo een reisbureau. Niet voor lang, want na korte tijd reist hi j terug naar Argentini. Hij werkt er achtereenvolgens voor president S troessner van Paraguay en in de jaren â??70 voor dictator Pinochet in Ch ili. In die tijd bezoekt hij ook een keer zijn in Munchen wonende zuster .
Daar wordt hij opgewacht door de Belgische journalist Stan Laureyssens d ie op dat moment ene boek voorbereidt over Adolf Eichmann.

Sassen geeft Laureyssens een half uur, maar als de cognacfles op tafel
komt, worden het zes uur. Laureyssens in de De Stem van 9 oktober 1976 : â??Sassen spreekt een zeer geaffecteerd soort Nederlands, doorspekt me t Spaans. Hij gaat duur gekleed en hij zuipt.
Laureyssens ontmoet Sassen nog een keer in Buenos Aires. De oud SS-er ri jdt er rond in een dure Mercedes die hij kort daarop verkoopt aan de pre sident
van Bolivia.
3.
man Alphonse Cornelis Eduard Maria Sassen‏‎ #31860‎
Alias: SS-er, landverrader, geboren ‎± 1926 Geertruidenberg, overleden ‎16 sep 2008 Quito (Ecuador)‎, ongeveer 82 jaar
Sassen werd op 1 juni 1948 na drie jaar voorlopige hechtenis vanwege zij n lidmaatschap van de SS vrijgelaten. Op 26 oktober datzelfde jaar volgd e een voorwaardelijke buitenvervolgingstelling met verlies van zijn burg errechten voor een periode van tien jaar. Over zijn oorlogsverleden is w einig bekend. Zelf heeft hij tijdens een interview van De Tijd aangegeve n dat hij zich had aangesloten bij de ondergrondse. Toen de Duitsers he m aanhielden bij een ordinaire roofoverval, bleek hij in het bezit te zi jn van papieren van de Abwehr, de contraspionage.

Ook De Stern beschuldigde Alphonse ervan Abwehrspecialist te zijn. Alpho nse ontkende dit, maar feit is dat hij zich door vader Sassen bij Abwehr stelle P heeft moeten melden die onder leiding stond van Protze. Wille m Sassen zat inmiddels in een andere afdeling van het R-Netz. Alphonse m oest de BS-strijders benaderen en hen valse berichten doorspelen. Om vri j te kunnen reizen had Protze hem een speciaal Ausweiss gegeven zodat hi j zich vrijelijk kon bewegen in bezet gebied. Bovendien werd van hem ver wacht dat hij verscheidene guerrilla-eenheden zou oprichten die achter d e geallieerde linies moesten opereren. Alfons zijn SS carrire was va n korte duur. Hij had een zwak gestel en werd te vaak ziek. Hierdoor wer d hij op medische gronden afgekeurd voor actieve dienst aan het front. V ader Sassen ging na Dolle Dinsdag voor Protze werken. Hij introduceerd e zijn jonge zoon om als Linecrosser dienst te doen. Vader Sassen vond z ichzelf te oud voor intelligentiewerk. In de laatste paar chaotische maa nden van de oorlog heeft Alfons wat inlichtingenwerk voor Abwehrstelle D riebergen gedaan. Niemand had toen echt controle over hem. Hij leidde ee n losbandig leven. In Den Haag en omstreken was hij betrokken bij roofov ervallen. Hij deed zich voor als SD man. In maart 1945 voegde hij zich b ij zijn broer om deel uit te maken van Neurop. Vanwege de snelle geallie erde opmars en de capitulatie van Duitsland kwam het netwerk niet echt v an de grond. Na de oorlog kwam Alfons in een dubieus circuit terecht, wa arbij hij voor diverse inlichtingendiensten kwam te werken. Vanaf 1947 t ot juni 1948 stond Alfons onder toezicht van de Stichting Politieke Deli nquenten. Jonge Fons was immers net 18 geworden toen hij zijn SS opleidi ng in Sennheim (januari 1944) genoot. In 1948 vluchtte Alfons naar Spanj e. Vanuit Spanje vertrok hij per boot naar Ecuador.

Volgens het proces-verbaal dat door Marinus S. op 4 juli 1947 was opgest eld bleek dat Alphonse, onder zijn schuilnaam Pierre van Aalst, voor San ders werkte, de chef van de opsporingsdienst BNV in Den Haag. De papiere n waren nota bene door Sanders verstrekt. Desondanks werd hij opnieuw aa ngehouden door het Counter Intelligence Corps Team 206 in Maastricht e n overgedragen aan luitenant L.K. van het Provinciaal Limburg, een ander e tak van het BNV. In 1948 stond hij onder toezicht bij de Stichting Pol itieke Delinquenten. Na zijn vrijlating nam hij direct de benen en vertr ok naar Spanje. Hier ontmoette hij andere hoge SS-officieren, die inmidd els ook al voor de Amerikaanse geheime dienst werkten. Vanuit Spanje wer d hij naar Ecuador geloodst, waar hij in de hoofdstad Quito carrire ma akte als wapenspecialist. In de jaren die erop volgden, had hij regelmat ig contact met oude kameraden die deel uitmaakten van de Skorzeny-groep . Deze bestond uit allemaal nazi-diehards, die in de nationaalsocialisti sche zaak geloofden. De groep werd ook wel International Negra genoemd . In Ecuador werd hij uiteindelijk officier van de geheime dienst. Hij w erkte als adviseur van de president op het gebied van binnenlandse en bu itenlandse veiligheid. Hij werkte nauw samen met Klaus Barbie, die in Bo livia de geheime dienst opzette. Net als zijn broer Willem werkte hij vo or het Oostenrijkse bedrijf Steyr; hij droeg de schuilnaam Alfonso Van E sloo Otero Sassen.

Alphonse Sassen overleed op 16 september 2008 in Quito, Ecuador.

Bronnen
- BROERSEMA, B.R.C.A., De Linie, 1946 â?? 1963, Amsterdam, 1978.
- EISENBERG, The Reemergence of Fascism, Londen, 1967.
- FARAGO, Het Spel van de Vossen, Uithoorn, 1972.
- GO?I, The Real Odessa, Londen, 2002.
- GROENEVELD, G., Kriegsberichter, Nederlandse oorlogsverslaggevers 194 1 â?? 1945, Haarlem, 2004.
- LAURYSSENS, De Eichmann-erfenis, Den Haag, 1976.
- LEVY, A., Nazi Hunter, The Wiesenthal File, How Simon Wiesenthal hunte d down the Nazi war criminals, Londen, 2002.
- NAIPAUL, V.S., De Terugkeer van Eva Pern, Amsterdam, 1995.
- PERSICO, J.E., Piercing the Reich, the Penetration of Nazi Germany b y OSS Agents during World War II, Londen, 1980.

Krantenartikelen:
-'Hoy', 10 - 02 â?? 1983, Helmut Sassen, jefe de la Gestapo en Holanda.

- Het Parool, 13 - 06 - 1951, Vier maanden wegens hulp aan SS-Kriegsberi chter .
- Het Parool, 24 - 12 - 1992, Nederland en de naoorlogse smokkel via d e â??ratlinesâ??, door Jan Portijn.

- Rotterdams Dagblad, 12 - 02 - 1992, Secretaris Goebbels woont in Argen tini.

- Speciaal, 28 - 02 - 1998, Nederlands - Vlaamse SS'er Willem Sassen.

- De Tijd, 14 - 09 - 1984, De 'Werdegang' van twee foute Brabanders, doo r Albert Eikenaar.

- Vrij Nederland, 01 - 06 - 1974, Geheime diensten storten zich op SS-ar chieven, door Igor Cornelissen.
- Vrij Nederland, 01 - 06 - 1974, Geheime diensten storten zich op SS-ar chieven, door Igor Cornelissen.
- Vrij Nederland, 24 - 06 - 1978, De Linie, de SS, de Jezueten, het Ap ostolaat.
- Vrij Nederland, 25 - 04 - 1981, Willem Sassen.
- Vrij Nederland, 07 - 03 - 1992, Al Capone, Abraham Kipp, Sassen.

- De Waarheid, 12 - 12 - 1989, Hollandse SS'er brengt Ecuador in opschud ding.
4.
woman Jacqueline Rosalie Marie Sassen‏‎ #31870‎
Overleden ‎04 mei 1925 Geertruidenberg 1)

Bronnen

1)
Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp.