man Adrianus van Rijn‏‎ #48830‎, zoon van Antoni van Rijn en Grietje Gerrits van Oorschot‏.
Alias: van Rhijn, geboren ‎ Breudijk, gedoopt ‎02 sep 1714 Vleuten (doop getuige: Jannigje Willes), overleden ‎29 apr 1794 Breukelen‎, ongeveer 79 jaar, begraven ‎30 apr 1794 Breukelen. Beroep: dagloner / boer in dienst van mejuffouw Bosch. Woonplaats: Maarseveen
Op 5.4.1741 werd aan hem door het gerecht Breudijk een akte van indemniteit verleend t.b.v. het gerecht Breukelen-Nijenrode.
Terwijl op 30.5.1763 dezelfde akte werdafgegeven voor Maarsseveen, waar het gezin enige jaren woonde.
Over de perioden 1.5.1747 tot 1.5.1757 en 1.5.1765 tot 1.5.1767 betaalde hij voor de "uitzettingen van dedorpslasten van Breukelen-Nijenrode en Breukelerwaard" bedragen lopende van 18 stuivers tot ƒ l,- per jaar.
Verder betaalde hij over de perioden 1.5.1749 tot 1.5.1757 en 1.5.1761 tot 1.5.1762 en 1.5.1764 tot 1.5.1766 voor de "Uitzettingen van de belasting op consumptiën" jaarlijks ƒ 3,- tot ƒ 27,-.

Ondertrouwd ‎21 feb 1739 Abcoude
Gehuwd ‎03 apr 1739 Abcoude (55 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (14956)

met:

woman Jannetje Jacobs Vermeer‏‎ #48842‎
Geboren ‎ Abcoude, begraven ‎09 mrt 1747 Breukelen. Woonplaats: Kortrijk

Kinderen:

1.
man Jacob Bruynen van Rijn‏‎ #48843‎
Gedoopt ‎24 mrt 1739 Abcoude, begraven ‎02 jun 1740 Breukelen
2.
woman Margarieta "Grietje" van Rijn‏‎ #48844‎
Geboren ‎ Breukelerwaard, gedoopt ‎17 jul 1741 Maarsen‎
3.
woman Johanna van Rijn‏‎ #48845‎
Gedoopt ‎11 sep 1742 Abcoude (doop getuige: Willem van RIjn)‎
4.
man Cornelis van Rijn‏‎ #48846‎
Gedoopt ‎02 jan 1744 Abcoude (doop getuige: Geertje Jacobs Vermeer), overleden ‎voor 1745 Abcoude‎, ongeveer 1 jaar
5.
man Cornelis van Rijn‏‎ #48847‎
Gedoopt ‎19 feb 1745 Abcoude (doop getuige: Grietje Jacobs Vermeer)‎


2e huwelijk
man Adrianus van Rijn‏‎ #48830‎, zoon van Antoni van Rijn en Grietje Gerrits van Oorschot‏.

Ondertrouwd ‎09 aug 1747 Breukelen-Nijenrode
Gehuwd ‎29 aug 1747 Maarsen (46 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (14957)

met:

woman Marretje "Martje" Spruyt‏‎ #48848‎, dochter van Jan Spruyt en Marrigje Dirkse van Dalen‏.
Gedoopt ‎26 jun 1723 Woerden, begraven ‎05 okt 1809 Breukelen

Kinderen:

1.
man Jacobus van Rijn‏‎ #48851‎
Geboren ‎ Broekdijk (Breukelen-Nijenrode), gedoopt ‎07 mei 1748 Maarsen (doop getuige: Antoni van Rijn (grootvader)), begraven ‎16 mei 1748 Breukelen
2.
woman Jacomina van Rijn‏‎ #48852‎
Geboren ‎ Broekdijk, gedoopt ‎09 aug 1749 Maarsen (doop getuige: Cornelia Spruyt & Claasje van Rijn)‎
3.
woman Cornelia van Rijn‏‎ #48853‎
Geboren ‎ Broekdijk, gedoopt ‎09 aug 1749 Maarsen (doop getuige: Cornelia Spruyt & Claasje van Rijn)‎
4.
woman Maria "Marretje" van Rijn‏‎ #48854
Geboren ‎ Broekdijk, gedoopt ‎28 dec 1750 Maarsen (doop getuige: Cornelia Spruyt), overleden ‎09 apr 1840 Nieuw Maarsseveen‎, ongeveer 89 jaar. Beroep: bleekster / eigenaaresse van een blekerij
Op 22 mei 1783 wordt aan Isaak da Costa procuratie verleend en door de "Edelagtbare Heeren Commissarissen van de dessolate boedel camer der Stad Amsterdam aangesteld als curator, over den insolventen boedel van Pieter Stok en Antie van der Elst o m de helft in seekere kleerblekerije huysingeen en erve staande onder Breukelen den heer Ortsgerechte in huere gebruyckt hij Matie van Rijn behoevende tot voors. Boedel bijexecutie te laaten verkoopen en daartoe alles wat zal werden vereijste ver rigten den cooppengen te ontfangen enz".
Op 8 november 1783 werd te Breukelen de volgende "Coopconditie dienende tot hetvolgende transport" opgesteld waarin o.a. staat vermeld: "De helfte in een huys en ervemet zijn annexe blekerij staande en gelegen te Breukelen de Heer Ortsgerechte tu ssende rivier de Vegt en den dijk of 's Heeren waagenweg daar te zuyden den heer A. H.Zuys en ten noorden M. N. de Weduwe
de Vet-Rutgers naast belend en gelegen zijn, zijnde het huys erfpagt goed van den huyse Nijenrode op een jaarlijkse canon van 15 stuyvers in 't geheel hooven de huys en haarstedegelt daarop staande verder met zoodanige regt en geregtigheden als d aer aan volgens de oude brieven spaeteeren en waarop hethuys en erve met de annexe bleekerije voorn. als in verkogt en getransporteert geworden voor de som van ƒ 1310,- aan Marritje van Rijn".

Verder is in de akte een kettingbeding opgenomen gebaseerd op een akte van 26.3.1760, door de Weduwe Rutgers, eigenaresse van de plaats Groenevecht "dat de bezitters van het huys en bleekerijhof dien den eigendom van 't selve zoud moogen krijge n gehouden souden weesen om het geheele erf oopen en vlak te moeten houden tot een bleekerij sonder selfs andere daarop te moogen plaatse als een haagie dog niet hooger te laaten wassen als 4 voeten Rijnlantse maat en verder in 't geheel niets to t belemmeringe van het gezigt van deHofstede Groenvegt".

Over de periode 1 mei 1782 tot 1 mei 1795 betaalde Matje aan de Belastingen op de consumptiën bedragen welke varieerden van ƒ 3S,- tot ƒ 41.-. De jaarlijkse aanslagen liepen van 1 mei tot 1 mei van het volgende jaar. Om u enige indruk te geven vo orhoeveel en waarvoor zij moest betalen geef ik onderstaand een specificatie van de aanslaglopende over de periode 1 mei 1782 tot 1 mei 1783.

extra aanslag op zeep ƒ 23.-

Onder quohier nr. 21 moest betaald worden voor het:
gemaal ƒ 8.-
zegel ƒ 7.10.-
logiesgeld ƒ 8.10.-
geslagt ƒ 4.-
boter ƒ 2.-
zout ƒ l.-
turf ƒ 6.-
koffy en thee ƒ 4.-

Totaal: ƒ 41.-

Een gulden bestond in die tijd uit 20 stuivers, en een stuiver uit 12 penningen. Voor de dorpslasten moest Matje over bovengenoemde periode bedragen van ƒ 9.- tot ƒ 12,- en 5 stuivers per jaar betalen.
De zetters waren de belastinginners van de voor- en najaarsbede (belastingen) en verdeelden de belasting (dorpslasten) over de inwoners van het gerecht (dorp). De voor- en najaarsbede werden gehouden per ambacht en dienden om de Graaf of de Hee r van het gebied aan inkomsten te helpen.

Fragment van de aktevan hypotheek t.n.v. Jan van Rijn i.v.m. de koop van de blekerij van zijn zuster Matje van Rijn, dd. 21.2.1800 te Breukelen.
Op 7 februari 1800 verkocht Matje aan haar broeder Johannes) van Rijn huis, erf en blekerij voor de som van .ƒ 1100.-. Op 22 februari 1800 laat Matje voor notaris van der Linden in verband met "deese tijdsomstandigheeden" (Franse overheersing) e en inventaris opmaken van al haar bezittingen. Hieruit blijkt, dat zij op dat moment een vermogen had uitstaan bij derden van ƒ 8050,-. Als we bedenken, dat een arbeider in die tijd ƒ 150,- à ƒ 200.- per jaar verdiende, kan gesteld worden dat zi j een rijke vrouw is geweest.
5.
man Adrianus van Rijn‏‎ #48856‎
Geboren ‎ Broekdijk, gedoopt ‎18 mei 1752 Maarssen (doop getuige: Jan Spruyt), begraven ‎25 jul 1775 Breukelen
6.
woman Aleidis van Rijn‏‎ #48857‎
Geboren ‎ Broekdijk, gedoopt ‎27 okt 1753 Maarsen (doop getuige: Kees Spruyt), begraven ‎07 apr 1755 Breukelen
7.
woman Aleidis "Aaltje" van Rijn‏‎ #48858
Geboren ‎ Breukelen, gedoopt ‎03 apr 1756 Maarssen (doop getuige: Aaltje Spruyt), overleden ‎12 apr 1832 Maarsseveen‎, ongeveer 76 jaar
8.
man Johannes van Rijn‏‎ #48862
Geboren ‎ Broekdijk (Breukelen-Nijenrode), gedoopt ‎16 nov 1758 Maarssen, overleden ‎01 apr 1828 Breukelen-Nijentode‎, ongeveer 69 jaar. Beroep: linnen bleeker / eugenaar van een blekerij
Jan betaalt voor de dorpslasten over de periode 1.5.1796 tot 1.5.1811 de jaarlijkse aanslagvan ƒ 4,- en 5 stuivers tot ƒ 13.- en 5 stuivers.

De aanslagen voor.de belasting op de consumptiën over de periode 1.5.1795 tot 1.5.1805 beliepen van ƒ 17,- tot en met ƒ 44,-.

Op 5 mei 1814 wordt op een publieke verkoop van meubilaire goederen door Marretje van Rijn, rentenierster. weduwe van Hendrik van Hulst, voor de somma van ƒ 527.3.8. op donderdag 10 uur in haar huis de Hofstede Bleijenborg ten overstaan van notar is Frederik Hendrik van der Helm te Nieuw Maarsseveen een gedeelte van haar inboedel verkocht.
Van de 306 nummers kocht Jan van Rijn er 10, voor een bedrag van ƒ 21.2.-.

Na het overlijden van Jan in 1828. zetten zijn vrouw en zijn zoon Arie deblekerij voort.
9.
woman Annetje van Rijn‏‎ #48863‎
Geboren ‎ Breukelen, gedoopt ‎22 aug 1760 Maarssen (doop getuige: Grietje van Rijn), begraven ‎27 aug 1760 Breukelen
10.
man Antonius van Rijn‏‎ #48864
Geboren ‎ Breukelen, gedoopt ‎11 apr 1762 Maarssen (doop getuige: Gerardus van Rijn), overleden ‎18 jan 1823 Maarssen‎, ongeveer 60 jaar. Beroep: werkman
11.
man Willem van Rijn‏‎ #48866‎
Geboren ‎ Breukelen, gedoopt ‎21 okt 1765 Maarssen (doop getuige: Kiegje van Rijn), overleden ‎voor 1832‎, ongeveer 67 jaar
12.
woman Josina van Rijn‏‎ #48867
Geboren ‎ Breukelen, gedoopt ‎04 jul 1769 Maarssen (doop getuige: Geertje van Rijn), overleden ‎14 aug 1822 Breukelen-Nijenrode‎, ongeveer 53 jaar

Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp.