woman Maria "Marretje" van Rijn‏‎ #48854‎, dochter van Adrianus van Rijn en Marretje "Martje" Spruyt‏.
Geboren ‎ Broekdijk, gedoopt ‎28 dec 1750 Maarsen (doop getuige: Cornelia Spruyt), overleden ‎09 apr 1840 Nieuw Maarsseveen‎, ongeveer 89 jaar. Beroep: bleekster / eigenaaresse van een blekerij
Op 22 mei 1783 wordt aan Isaak da Costa procuratie verleend en door de " Edelagtbare Heeren Commissarissen van de dessolate boedel camer der Sta d Amsterdam aangesteld als curator, over den insolventen boedel van Piet er Stok en Antie van der Elst om de helft in seekere kleerblekerije huys ingeen en erve staande onder Breukelen den heer Ortsgerechte in huere ge bruyckt hij Matie van Rijn behoevende tot voors. Boedel bijexecutie te l aaten verkoopen en daartoe alles wat zal werden vereijste verrigten de n cooppengen te ontfangen enz".
Op 8 november 1783 werd te Breukelen de volgende "Coopconditie dienend e tot hetvolgende transport" opgesteld waarin o.a. staat vermeld: "De he lfte in een huys en ervemet zijn annexe blekerij staande en gelegen te B reukelen de Heer Ortsgerechte tussende rivier de Vegt en den dijk of ' s Heeren waagenweg daar te zuyden den heer A. H.Zuys en ten noorden M. N . de Weduwe
de Vet-Rutgers naast belend en gelegen zijn, zijnde het huys erfpagt goe d van den huyse Nijenrode op een jaarlijkse canon van 15 stuyvers in ' t geheel hooven de huys en haarstedegelt daarop staande verder met zooda nige regt en geregtigheden als daer aan volgens de oude brieven spaeteer en en waarop hethuys en erve met de annexe bleekerije voorn. als in verk ogt en getransporteert geworden voor de som van 1310,- aan Marritje va n Rijn".

Verder is in de akte een kettingbeding opgenomen gebaseerd op een akte v an 26.3.1760, door de Weduwe Rutgers, eigenaresse van de plaats Groeneve cht "dat de bezitters van het huys en bleekerijhof dien den eigendom va n 't selve zoud moogen krijgen gehouden souden weesen om het geheele er f oopen en vlak te moeten houden tot een bleekerij sonder selfs andere d aarop te moogen plaatse als een haagie dog niet hooger te laaten wasse n als 4 voeten Rijnlantse maat en verder in 't geheel niets tot belemmer inge van het gezigt van deHofstede Groenvegt".

Over de periode 1 mei 1782 tot 1 mei 1795 betaalde Matje aan de Belastin gen op de consumptiën bedragen welke varieerden van 3S,- tot 41.-. D e jaarlijkse aanslagen liepen van 1 mei tot 1 mei van het volgende jaar . Om u enige indruk te geven voorhoeveel en waarvoor zij moest betalen g eef ik onderstaand een specificatie van de aanslaglopende over de period e 1 mei 1782 tot 1 mei 1783.

extra aanslag op zeep 23.-

Onder quohier nr. 21 moest betaald worden voor het:
gemaal 8.-
zegel 7.10.-
logiesgeld 8.10.-
geslagt 4.-
boter 2.-
zout l.-
turf 6.-
koffy en thee 4.-

Totaal: 41.-

Een gulden bestond in die tijd uit 20 stuivers, en een stuiver uit 12 pe nningen. Voor de dorpslasten moest Matje over bovengenoemde periode bedr agen van 9.- tot 12,- en 5 stuivers per jaar betalen.
De zetters waren de belastinginners van de voor- en najaarsbede (belasti ngen) en verdeelden de belasting (dorpslasten) over de inwoners van he t gerecht (dorp). De voor- en najaarsbede werden gehouden per ambacht e n dienden om de Graaf of de Heer van het gebied aan inkomsten te helpen .

Fragment van de aktevan hypotheek t.n.v. Jan van Rijn i.v.m. de koop va n de blekerij van zijn zuster Matje van Rijn, dd. 21.2.1800 te Breukelen .
Op 7 februari 1800 verkocht Matje aan haar broeder Johannes) van Rijn hu is, erf en blekerij voor de som van . 1100.-. Op 22 februari 1800 laa t Matje voor notaris van der Linden in verband met "deese tijdsomstandi gheeden" (Franse overheersing) een inventaris opmaken van al haar bezitt ingen. Hieruit blijkt, dat zij op dat moment een vermogen had uitstaan b ij derden van 8050,-. Als we bedenken, dat een arbeider in die tij d 150,- à 200.- per jaar verdiende, kan gesteld worden dat zij ee n rijke vrouw is geweest.

Ondertrouwd ‎26 mrt 1795 Maarsen
Gehuwd ‎14 apr 1795 Maarsen (maximaal 15 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (14958)

met:

man Hendrik van Hulst‏‎ #48855‎
Overleden ‎voor 1810

Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp.