man André Gerardus "André" Hazes‏‎ #69689‎, zoon van Franciscus Johannes "Joop" Hazes en Johanna Wilhelmina Botschuijver‏.
Geboren ‎30 jun 1951 Amsterdam aan de Gerard Doustraat 67-III, overleden ‎23 sep 2004 Woerden In het Hofpoort ziekenhuis, oorzaak: hartinfarct.‎, 53 jaar, crematie ‎28 sep 2004 Amsterdam Crematorium Westgaarde. Beroep: zanger. Woonplaats: Amsterdam
Biografie

Zijn jeugd
Echt veel sprak André Hazes nooit over zijn jeugdjaren, zegt zijn inmidd els 20-jarige zoon Dré junior. Zijn afkomst verloochenen deed de zange r niet. Toch was het begin van zijn leven geen favoriet gespreksonderwer p. 'Hij heeft een andere jeugd gehad dan mijn zus Roxeanne en ik. Pa hee ft zijn zoon en dochter kunnen bieden wat hij zelf nooit had. Niet allee n op het materialistische vlak, ook als het om liefde gaat.' André zel f - straatarm geboren en schatrijk gestorven - beschouwde zijn grillig e roots als inspiratiebron voor hits, maar ook als een gepasseerd statio n. 'Ik blik liever vooruit dan terug,' liet hij uit zijn mond optekenen.

Andreas Gerardus Hazes ziet op 30 juni 1951 het levenslicht in het Wilhe lmina Gasthuis in Amsterdam. Zijn moeder houdt haar hart vast als het pa sgeboren ventje - amper 5 pond en vel over been - jammerend op haar boez em wordt gelegd. 'Een kleine, kale schreeuwlelijk die kermde als een gev ild konijn,' zou zijn moeder geringschattend hebben gezegd.

Schreeuwlelijk
André is nummer 3 van in totaal vijf kinderen: Rob (1946), zus Willy (19 48), Arie (1954) en nakomertje Theo (1961). Het gezin knoopt in de barr e tijden die volgen op WOII, zo goed en kwaad als dat gaat, de eindjes a an elkaar op een kleine etage, driehoog, in de hoofdstedelijke Gerard Do ustraat. Vader Joop Hazes (1921) verdient de kost als glazenwasser, maa r zijn schamele salaris gaat grotendeels op aan jenevertjes in buurtcafé s. Als hij later barkeeper wordt, gaat het, zo blikte Andrés zus Willy o oit terug, helemaal mis met pa Hazes. Hij heeft een kwade dronk en loss e handjes. Het thuisfront huivert dan ook als hij een voet over de dremp el zet.

Andrés moeder, Miep Botschuiver (1923), een vrouw die zingend en met opg eheven hoofd het huishouden doet, ontfermt zich thuis over haar kroost : ondervoede bleekneusjes die, dankzij staatssteun, 's zomers mogen aans terken in een vakantieoord in Egmond aan Zee. Terug naar huis - volgen s André 'de hel' - willen de Hazestelgen liever niet. Daar worden ze nie t alleen geconfronteerd met voortdurend ruziënde ouders, maar ook met vl ooienplagen en een kraan waaruit alleen koud water stroomt.

Badhuis
Het badhuis in de Amsterdamse volksbuurt De Pijp biedt enige uitkomst, m aar het engelachtige scharminkeltje André koopt liever snoep dan dat hi j zijn grijpstuivers aan een warme douche besteedt.
Op de kleuterschool wordt André, die gekleed gaat in tot op de laatste d raad versleten afdragertjes van zijn oudere broer, gezien als paria. Geb ukt gaat hij niet onder dat stempel. Wel onder de tirannie van zijn vade r, die hem regelmatig uitscheldt en slaat. Op school weigert André zic h uit te kleden, zich schamend voor blauwe plekken die hij aan de mishan delingen overhoudt, zo staat in meerdere biografieën over zijn roerige b estaan.

André heeft meer met zijn moeder: een vriendelijke vrouw met een voorlie fde voor melodieuze Italiaanse muziek. Van haar man mag Miep thuis nie t zingen, dus luistert het gezin naar langspeelplaten van de Portugese f adozangeres Amália Rodriquez. De muziek wordt gedraaid op een pick-up di e het gezin Hazes uit oogpunt van kostenbesparing met de bovenburen deel t. Als Amália's stem weer eens door de huiskamer galmt, schieten bij d e kleine André de tranen in de ogen.

Groentekistje
Thuis houdt hij zich stil. Maar buiten zingt André, gezegend met een gou den keeltje, uit volle borst.
Op de Albert Cuypmarkt, waar Dreetje en zijn vriendjes met klusjes wat b ijverdienen, komt hij in contact met in die jaren populaire liedjes: he t door Willy Alberti gezongen Piove en Diana van Paul Anka. Hij kent d e nummers al snel uit zijn hoofd en zingt ze in zelf verzonnen Italiaan s en Amerikaans na. Kleine André blijkt een groot talent. Staande op ee n groentekist brengt hij de nummers met een voor zijn leeftijd ongewon e flair ten gehore. Na de laatste noten vindt hij altijd wat geld in zij n pet.

In 1958 besluit hij, bijna 8 jaar, zijn kunsten andermaal te vertonen o p de Albert Cuyp. 'Ik wilde met het geld een keukenschort voor mijn moed er kopen.'
Op Bevrijdingsdag zingt André met zijn loepzuivere jongensstem opnieuw z ijn zo geliefde Piove. 'Ik had een gitaartje gemaakt van een stuk board , waaraan een plankje vastzat met waslijntjes.' Een haag mensen luister t ademloos toe en uit openstaande ramen daalt een regen muntstukken op d e guitige zanger neer.

En juist op dat moment passeert de in die tijd grootste Nederlandse tele visiester: Johnny Kraaijkamp.
Kraaijkamp is zó onder de indruk van Andrés jongenssopraan dat hij het v ocaal begaafde jochie strikt voor zijn AVRO's Weekendshow: uitgezonden o p het enige tv-net dat Nederland toen had. Pa Hazes sputtert tegen, maa r gaat overstag.

Dreetjes televisiedebuut is vervolgens pas in november. Thuis wordt Piov e er bij hem letterlijk en figuurlijk in geramd. Vader Hazes neemt gee n genoegen met valse noten. Doodmoe van alle repetities komt André, gekl eed in een splinternieuw geruit overhemdje, ribbroekje en basketbalschoe nen, op de buis.

Zijn optreden slaat nationaal in als een bom. Pa Hazes verbrast Andrés b escheiden honorarium in de kroeg. 'Maar hij was wel trots,' zou de volks zanger later zeggen. 'Hij presenteerde zich als de man die mij als ruw e diamant had geslepen.'

De fanmail voor André stroomt binnen bij het gezin Hazes. En hij mag, sa men met Kraaijkamp, een plaatje opnemen. Het duet Juanita flopt, maar mu ziek blijft in zijn hart. Samen met een benedenbuurman bezoekt hij stiek em concerten van Muddy Waters en B.B. King in het Concertgebouw. 'Kolere , wat een power hadden die gasten,' zou André na afloop hebben gezegd. E n vele jaren later: 'Ik was verkocht. Dit was eerlijk, echte pijn. Wat d aar werd gezongen, zag ik elke dag op de Albert Cuyp en de Gerard Dou. A rmoede, ellende, ruzies. De blues had het geluid dat paste bij mijn omge ving.'

Basisschool
Op de christelijke basisschool blijft hij doorzingen. 'Hij kende alle ps almen en liedjes feilloos uit zijn hoofd,' aldus Andrés voormalige klasg enootjes. Na schooltijd is hij meestal buiten. 'Hoe later thuis, des t e beter,' memoreerde de zanger ooit zijn onstabiele thuissituatie. Nieuw sgierig als hij is, bezoekt de 'Pietje Bell' in 1963 samen met een vrien dje het zojuist opgeleverde RAI Congrescentrum waar een beurs met Amerik aanse producten is. Daar meldt hij, ietwat brutaal, dat hij kan zingen . En dat mag hij, bij hoge uitzondering.

André klimt op een stoel om bij de microfoon te kunnen en vertolkt zij n lijflied Piove en de Italiaanse ballade Come Prima. De zaal is verbijs terd. Zo ook een zanger van een Amerikaanse showgroep die aanwezig is. S amen met hem zingt Dré Stille Nacht, het dak gaat er nogmaals af en de d an 12-jarige spijbelt de volgende dag om er nog eens te kunnen staan.

Zijn optreden blijkt zo'n eclatant succes dat de Amerikaanse zanger klei ne Dré uitnodigt voor concerten in de VS. Tickets en een visum voor Andr é worden geregeld, maar net voordat zijn American dream kan beginnen, wo rdt op 22 november 1963 president John F. Kennedy vermoord. De wereld i s in diepe rouw gedompeld en de oversteek gaat uiteindelijk niet door. , ,Niet erg,'' aldus verstokte Ajax-fanaat André Hazes. 'Ik wilde toch lie ver voetballer dan zanger worden.'

"Ik was iemand van twaalf ambachten en dertien ongelukken -André Hazes"

Uniformpje
In de jaren die daarop volgen, neemt zijn leven een andere wending. Hee l even trommelt hij als 12-jarige bij het muziekkorps van het Leger de s Heils, zijn bijna buren in de Gerard Doustraat. Zijn uniformpje slobbe rde om hem heen, 'want er was er geen zo klein dat het me paste'. Hij ha ngt zijn droom ooit drummer te worden aan de wilgen, spijbelt als zwaa r ongemotiveerde puber zó vaak in het eerste jaar van de ambachtsschoo l dat zijn medeleerlingen amper weten wie hij is.

André gaat aan de slag als fietsenmaker en wordt korte tijd later draadw erker in een staalkabelfabriek. 'Als jongen van de straat pakte ik alle s aan,' aldus André. En dat doet hij dan ook om, los van zijn altijd kib belende ouders, in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. André Haze s wordt schoorsteenveger, bloembezorger, bouwvakker, sloper, slagersknec ht en patatbakker. 'Ik was iemand van twaalf ambachten en dertien ongelu kken.'

Diefstal
Als hij 17 jaar is, dreigt André, kort nadat zijn ouders uit elkaar zij n gegaan, te ontsporen. In een uiterste poging om aan geld te komen plee gt hij een diefstal. 'Kinderlijk eenvoudig met een schroevendraaier tuss en de deursponning.' De buit: zegelboekjes, twee kinderspaarpotten en ee n fles sterkedrank. Hij wordt opgepakt. 'Gelukkig maar, anders was ik o p het verkeerde pad terechtgekomen.'
Een halfjaar brengt hij door in een jeugdgevangenis, waar hij soms optre edt voor leeftijdgenoten.

Eenzame kerst
Eenmaal op vrije voeten werkt hij in meerdere Amsterdamse kroegen, waa r hij Willy Alberti ontmoet. Maar hoe leuk zijn horecaleven ook is, op d e eerste kerstdag na zijn detentie voelt hij zich eenzaam en alleen. And ré zet zijn ervaringen op papier, combineert die met een verhaal dat hi j opvangt in de kroeg en schrijft de tekst van zijn allereerste hit, Een zame Kerst. Alberti produceert het nummer dat in 1976 wordt uitgebracht . In 3 weken tijd worden er 70.000 exemplaren van het singletje verkocht . Radio en tv draaien de oer-Hollandse tranentrekker grijs en de boeking en stromen binnen. De ster van een volksjongen begint te rijzen.

Andrés grote doorbraak
'De ups en downs die wij samen hebben meegemaakt, maken onze band onverb rekelijk. Het mooie blijft, het mindere vervaagt.' Rachel van Galen, moe der van dochter Roxeanne en zoon Dré, is tegenwoordig, na een handvol a l dan niet door haar en andere nazaten geautoriseerde biografieën die ov er Hazes' historie verschenen, terughoudend met uitspraken over haar lev en met André. Exact een jaar na zijn overlijden was dat wel anders. Toe n gaf de in diepe rouw gedompelde weduwe een boek vol persoonlijke memoi res uit waarin ze openhartig en realistisch, schijnbaar zonder een bla d voor de mond te nemen, terugblikt op haar 'turbulente huwelijk' met d e 'wispelturige, onberekenbare en soms extreem jaloerse' zanger. 'Het wa s geen makkelijke man. Soms een driftkikker, dan weer een zielsgelukki g familiemens.' Ze rept ook over een 'ingewikkeld bestaan', vol mede doo r haar echtgenoot veroorzaakte hoogte- en dieptepunten.

Ras-Amsterdammer André en zijn oer-Rotterdamse superfan Rachel trouwen i n de herfst van 1991: hij 40, zij pas 21 jaar. Op dat moment heeft Hazes , in 1976 doorgebroken met zijn allereerste hit Eenzame Kerst, er al ee n heel leven en twee mislukte huwelijken op zitten. In de tekst van zij n debuutnummer refereert hij aan een halfjaar gevangenisstraf die hij kr eeg opgelegd nadat hij op 17-jarige leeftijd 'puur uit geldnood' een die fstal pleegde. André, zo blijkt uit de smartlap, voelde zich moederzie l alleen achter de tralies. Maar die sombere, welhaast depressieve gemoe dstoestand had nog een andere basis. De relatie met de vrouw waarmee hi j 2 jaar daarvoor in het huwelijksbootje was gestapt, was verre van opti maal. Warmte en stabiliteit, waarnaar hij na een jeugd met ruziënde oude rs en een chronisch gebrek aan liefde zo had verlangd, vond hij niet ter ug bij zijn echtgenote. André Hazes trouwt op 5 april 1974 met Annie D ijkstra. Ze hebben samen dan al dochter Nathalie (nu 40) die in novembe r het jaar daarvoor het levenslicht zag. Al snel komen er haarscheuren i n hun relatie. 'Het was een slecht huwelijk waarin ik, achteraf gezien , te weinig heb geïnvesteerd.' Ook Annie draagt bij aan de negatieve sfe er met haar riskante hobby: ze blijkt verslaafd aan gokken. Het geld da t André met optredens bijeensprokkelt, verdwijnt zonder dat hij dat wee t in bingopaleizen en de éénarmige bandieten van Amsterdamse kroegen. An dré moest soms geld lenen bij café De Krommerdt, waar hij werkte als zin gende barman, om de huur te kunnen betalen.

Semi-literair
Terwijl zijn thuisfront aan alle kanten rammelt, brengt hij in 1977 bi j platenmaatschappij Philips het nummer Mamma uit, waarmee hij zijn naa m in Nederland definitief vestigt. In het spoor van dat fenomenale succe s wordt in allerijl een kerstalbum in elkaar geflanst met tranentrekkerm elodieën en semi-literaire teksten van onder anderen Herman Pieter de Bo er. Die schreef ze, bang voor zijn reputatie, onder het pseudoniem Johnn y Austerlitz. André, idolaat van de ruigere The Rolling Stones, Q65, Mud dy Waters en B.B. King, kan het zwijmelrepertoire amper uit zijn strot k rijgen. Desondanks treedt hij er overal en nergens mee op. 'Soms tiental len keren per week en het geld stroomde met bakken binnen.' Maar zijn sc hulden streek hij er niet mee glad. Dat kwam door Annies uitgavenpatroon . 'Maar ook door mezelf. Ik gaf 600 gulden uit als ik er 500 had verdien d.' De plotselinge roem verandert hem. Hij, een man met een altijd kna gend minderwaardigheidsgevoel door zijn te dikke gestalte, wordt bedolve n onder de positieve aandacht. 'Iedereen wilde mijn vriend zijn.' Het co ntrast tussen zijn jeugd en de nieuwe tijd die aanbreekt is bijna onover brugbaar groot. 'Eerst was ik slachtoffer, nu deel ik opeens de lakens u it.' André geniet, krijgt last van sterallures, drinkt veel en haalt to t wanhoop van Annie hele nachten door. Soms komt hij helemaal niet thuis . Waar hij uithangt? Dat weet hij naderhand soms ook niet meer.

De Vlieger
Na twee vette hits lanceert hij in 1977, inmiddels een bier drinkende wo rkaholic, gelijk maar singletje nummer drie: De Vlieger ('Ik heb hier ee n brief voor mijn moeder...'). Het later immens populair geworden lied , komt in dat jaar niet verder dan de tipparade. André is verbijsterd. H ij had er meer van verwacht en valt in een diep gat. Hij begint zijn doo r anderen opgelegde repertoire te haten. 'Soms moest ik bijna kotsen al s ik zo'n smartlap zong.' Met bier - 'mijn beste maatje' - blust hij zij n negatieve gevoelens. Philips ziet hem nog altijd als Jordanese levensl iedzanger. Als het bedrijf hem wederom een übersentimenteel lied wil lat en zingen, weigert André dat resoluut. Hij overweegt zijn prille carrièr e op te geven. Vrienden raden hem die stap af, maar de zanger negeert hu n advies. Hij gaat weer achter de bar staan en zingt alleen nog achter d e tap, de liedjes van zijn keuze. Slechts af en toe treedt hij nog op i n het land of op tv.

Vinkeveen
Steeds vaker ontvlucht André het Amsterdamse huurwoninkje waar hij en An nie de eindjes aan elkaar proberen te knopen. Met zijn auto en caravan c rost hij naar een camping in Vinkeveen. Daar, moederziel alleen, vindt h ij de rust om na te denken over de toekomst. Kort na het De Vlieger-deba cle begint in februari 1978 de echtscheidingsprocedure. Annie eist, zo v alt in meerdere biografieën te lezen, een onrealistisch hoge alimentati e voor zichzelf en dochter Nathalie. Belachelijk, vindt André, want 'zi j nam het niet zo nauw met de echtelijke trouw'. Medio 1979 is de scheid ing, na maandenlang juridisch getouwtrek, een feit. Annie bevalt 2 jaa r later van zoontje Francis. Ze beweert dat het kereltje door André is v erwekt. Na wederom een slepende rechtszaak, krijgt de zanger zijn gelijk . 'Ze had geen poot om op te staan.' Annie blijft achter als getergde vr ouw. Zij 'straft' André met iets wat hem diep in het hart raakt: hij ma g zijn dochtertje Nathalie niet meer zien. De volksheld is een gebroke n man. Maar hij houdt zijn rug, zo goed en zo kwaad als het gaat, recht.

Keelproblemen
Het verdriet om Nathalie blijft knagen, maar raakt enigszins op de achte rgrond als onvermijdelijk feit. André krijgt steeds meer lol in het zing en. Na een moeilijke periode geniet hij weer een beetje van het leven. ' Ik ben terug,' meldt hij trots aan wie het horen wil. Maar dan slaat he t noodlot in alle hevigheid toe. Hij krijgt ernstige keelproblemen. De v ele antibioticakuren die André slikt, slaan niet aan, omdat hij de pille n met bier wegspoelt. Op zijn stembanden blijken poliepen te zitten. He t resultaat van een ongezonde levensstijl, concluderen de artsen. Haze s heeft, zo wordt gesteld, roofbouw op zijn instrument gepleegd. Hij gaa t in '79 onder het mes, moet 10 dagen verplicht zwijgen - 'ondoenlijk vo or een ras-ouwehoer als ik' - en krabbelt weer op. 'Ik ga per direct mij n leven beteren,' aldus de herstelde zanger in deze krant. Weer lekke r in zijn vel loopt André, terwijl Philips hem tearjerkers blijft opdrin gen, de 7 jaar jongere secretaresse Ellen Wolf tegen het lijf. 'Mijn blo nde godin.' De smoorverliefde Hazes gaat minder drinken. Hij is gelukkig , maar weer wringt er iets. Ellens ouders zien hem totaal niet zitten. E n Andrés eigen vader stookt haar op het vooral uit te maken 'met die lef gozer'. Als André daar achter komt, verbreekt hij voorgoed alle banden m et zijn pa. Ondertussen heeft hij er nog altijd veel verdriet van dat hi j zijn bloedeigen Nathalie niet meer ziet. En hij baalt als een stekke r als hij ontdekt dat Annie tijdens hun huwelijk meer dan warme gevoelen s koesterde voor één van zijn broers. Ellen is een pleister op veel wond en. En ze blijkt een bron van inspiratie. 'Mijn muze.'

Rijmwoordenboek
Aan de keukentafel, met het Prisma Rijmwoordenboek binnen handbereik, sc hrijft hij in een mum van tijd Zij Gelooft In Mij: gebaseerd op Kenny Ro gers' hit She Believes In Me. Hij brengt het lied nog niet uit. André he eft gebroken met Philips, weer eens grote schulden gemaakt, probeert ron d te komen van Ellens bescheiden salaris en ziet zich genoodzaakt de dra ad van zijn wat ingezakte loopbaan weer op te pakken. Hij tekent - 'in h et onheils- en geluksjaar 1979' - een contract bij platenmaatschappij EM I, en heeft met het carnavaleske Een Glaasje Bier zijn eerste nummer 1-h it te pakken. Via EMI ontmoet hij Tim Griek, drummer bij de band Eksep tion. Griek wil samen met zijn muzikale vrienden Jacques Verburgt en Joh n van der Ven een nieuwe muziekstijl in Nederland introduceren: een comb inatie van levenslied en pop met ruigere begeleiding door drums en gitar en. Hazes blijkt de ideale figuur voor verwezenlijking van hun ambitie s. In de studio zien vervolgens Je hoeft niet te zeggen, Een beetje verl iefd, Zomer, Eenzaam zonder jou, Kleine Jongen, Diep in mijn hart en ' n Vriend het levenslicht. Het laatste nummer wordt grijsgedraaid op de r adiostations. De gelijknamige elpee die in 1980 uitkomt staat 9 weken ho og in de albumlijst en er worden 100.000 exemplaren van verkocht. Hazes , die Griek zijn 'ultieme gabber' noemt, is euforisch. Zeker als Het laa tste rondje ('Het is tijd, de hoogste tijd, u wordt bedankt voor weer ee n avond gezelligheid...') het lijflied van kroegtijgers wordt. André H azes' carrière gaat, dankzij Grieks ontdekking van de 'levenspop', wee r als een raket. In 1981 volgen kaskrakers als Het is koud zonder jou e n Wat is dan liefde. Hij zingt het nieuwe materiaal recht uit zijn har t en meestal in één of twee takes in. En zet desnoods binnen een paar mi nuten wat nieuwe liedteksten op papier. Pierre Kartner is idolaat va n Hazes' dichterlijke creaties. 'Bij André vloeien tranen uit zijn pen. ' Een nieuw album, Gewoon André getiteld, rolt al snel van de persen. Ze g maar niets meer en Zij gelooft in mij ('opgedragen aan Ellen die de zo n weer in mijn leven liet schijnen en brak met haar ouders om bij mij t e kunnen zijn') staan erop. Wederom knallers van hits. De plaat wordt me t een half miljoen verkochte exemplaren vijf keer platina. André is de k oning te rijk. En apetrots dat zijn op schrift gestelde, allerdiepste zi elenroerselen zo breed aanslaan. 'Heel Nederland wil me weer horen.'

Zelfdestructie, gezinsleed en een triomf in Ahoy

Binnenvetter
André, een binnenvetter, hield vooral van zichzelf.' 'Hij was het tegeno vergestelde van geëmancipeerd'. 'Mijn man bracht het geld binnen, ik moe st huisvrouw zijn.' En: 'hoe makkelijk: het liefste at hij alleen brood , omdat hij van een warme prak moest spugen.' In haar biografie Typisc h André, die exact een jaar na zijn overlijden verscheen, plaatst Rache l Hazes (44) de man waarmee ze bijna 13 jaar lief en leed deelde, niet o p een voetstuk. Ondanks zijn soms extreme grillen, scheve schaatsen en n aar verluidt een chronische behoefte aan cocaïne, houdt ze anno 2014 no g steeds zielsveel van hem. 'André en ik waren behalve geliefden ook maa tjes,' zegt ze nu.

André Hazes - in 1958 als 8-jarig guitig jongenssopraantje op straat ont dekt door Johnny Kraaijkamp - schrijft na jaren van wisselend ontvange n liedjes in 1981 definitief muziekgeschiedenis met zijn album Gewoon An dré, dat in korte tijd een half miljoen keer over de toonbank vliegt. Zi jn samenwerking met Ekseption-drummer en producer Tim Griek, die de zang er strikt om zijn nieuwe sound 'levenspop' te vertolken, blijkt een goud en greep. Maar wie denkt dat Hazes zich laaft aan het overdonderende suc ces, slaat de plank mis. André geniet van de jubelende kritieken, maar i s even zo vaak een depressie nabij. Die wisselvalligheid van zijn humeu r valt ook zijn privéchauffeur Jaap Bosker op. Hij schetste Hazes' gemoe dstoestand eens met schokkende woorden. 'Dré, die niet anders dan roofbo uw op zijn lichaam pleegde, overwoog zelfmoord. Rijd maar tegen een boom , zei hij ooit. Dan ben ik ten minste overal vanaf.'

Woedeaanvallen
Hazes' drankgebruik neemt explosief toe, hij drinkt geen bier meer voo r de gezelligheid, maar puur als verdoving van zijn mentale onbalans. E n hij ziet zijn nieuwe geliefde, de Haarlemse secretaresse Ellen Wolf, n auwelijks. Knuffelbeer André wil zijn succes oogsten, maar niet in de va lkuil kukelen waardoor zijn eerste huwelijk met Annie Dijkstra in 1979 s trandde. 'Zij en ik leefden langs elkaar heen.'

Zij en ik leefden langs elkaar heen

De turbulente liefdesrelatie van Ellen (op dat moment 23 jaar) en Andr é (30) blijkt sterk genoeg om de ups en downs van de zanger te weerstaan . Ze trouwen op 24 maart 1981 in Amsterdam. Al een paar maanden na de fe estelijkheden - door gasten omschreven als een een legendarisch drinkgel ag - begint het kersverse huwelijk te wankelen. Hoofdschuldige: André, d ie om de haverklap zijn zelfbeheersing verliest en de altijd geduldige E llen bestookt met woedeaanvallen. De knallende ruzies draaien meestal o m geldzaken, waar André de ballen verstand van heeft.

Knokken
Ondanks alles zegeviert de broze liefde tussen André en Ellen. En daarui t wordt op 19 januari 1982 zoontje Melvin geboren. De in bittere armoed e opgegroeide André, overlopend van geluk: 'Een jongen die ik alles gee f wat ik in mijn jeugd heb gemist.' Het jonge gezin - zijn dochter Natha lie uit zijn mislukte huwelijk met de gokverslaafde Annie mag hij tot zi jn spijt nog steeds niet zien - heeft bijna alle ingrediënten voor volma akt levensgeluk. Toch wringt er iets. De twee communiceren amper, maar b esluiten toch voor hun relatie te knokken. Steeds vaker gaan ze op vakan tie naar Italië voor een zoveelste lijmpoging. Daar, ver weg van de hect iek in Nederland, vinden ze de verloren gewaande romantiek terug.

Megahit
Het succes van Hazes blijft groeien. Hij maakt zich in 1981 onsterfelij k met de megahit 'n Beetje Verliefd: een compositie van de Leidse band C atapult. Dat de levensliedzanger wordt aanbeden door hordes gillende vro uwen en wordt bestookt met telefoontjes die volgens zijn toenmalige mana ger André van Keulen 'oneerbare en allersmerigste voorstellen' zijn, bes chouwt hij als compliment. Maar diep in zijn hart begrijpt hij geen ba l van die adoratie voor zijn persoon. Volgens Rachel vanwege Andrés onst abiele karakter en onuitroeibare minderwaardigheidscomplex. De broodmage re garnaal die hij als kind was, was uitgegroeid tot een dikzak: het res ultaat van vele liters pils en oneindig veel zenuwtabletten. Wat hij i n de spiegel ziet, staat haaks op zijn status als idool. De buitenwerel d vindt hem prachtig, maar André haat zijn looks.

"André kreeg van vrouwelijke fans oneerbare en allersmerigste voorstelle n - Manager André van Keulen"

Doorzakken
In 1982 verschijnt zijn derde album Met Liefde, met daarop de nummer 1-h it Diep in mijn hart. De elpee wordt vijf keer platina en André wint e r een Zilveren Harp mee. Hij mag optreden in het Concertgebouw in Amster dam: de plek waar hij als kansarm kind stiekem concerten van zijn idole n B.B. King en Muddy Waters bezocht. De nacht voor zijn concert zakt Haz es gruwelijk door met Willem van Hanegem. 'De volgende dag voelde ik m e alsof ik naar m'n eigen begrafenis moest.' Op 25 maart 1983 staat hi j als eerste Nederlandstalige artiest in het Rotterdamse sportpaleis Aho y'. Zeker 6000 fans deinen en zingen zijn hits mee. 'Dit heb ik maar moo i bereikt,' zegt hij nazwetend tegen het toegestroomde journaille. Hij b eschouwt het concert als 'topsport'. ' Halverwege het eerste nummer den k ik bloedzenuwachtig: die eindstreep haal ik nooit. Maar dan vind ik mi jn tweede, derde en vierde adem. Net als of ik zingend door een tunnel n aar het licht suis.'

Koos Alberts
Meer en meer wordt hij een slaaf van zijn agenda en fans. Zijn vrouw Ell en ziet hij amper staan. Op haar aandringen verkassen ze van de altijd d rukke hoofdstad naar het rustigere Noord-Hollandse Heerhugowaard en late r naar Baarn 'om dichter bij Hilversum te wonen'. Maar hun relatie blijf t knipperen en het lukt André maar niet om de zo gewenste balans in zich zelf te vinden.

Maagbloeding
In 1985, 4 jaar na zijn jawoord, betaalt hij de tol voor een leven vol s lechte gewoontes. Hij wordt met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Diagn ose: een maagbloeding. Volgens de artsen het gevolg van oneindig veel bi er in combinatie met gemiddeld twee buisjes aspirines per dag en roken a ls een ketter. Terwijl hij wekenlang op zijn ziekbed naar het plafond li gt te staren, constateert hij knarsetandend dat nieuwe volkshelden zij n plek aan het Nederlandse sterrenfirmament overnemen. Koos Alberts scoo rt met Ik verscheurde je foto en Danny de Munk zingt met Jordanese sni k Ik voel me zo verdomd alleen. Hazes wordt geconfronteerd met de door h em zelf zo vaak bezongen tragiek. Hij wordt door de roem steeds eenzamer .

Vechten
Ellen loopt steeds vaker tegen de muur op die André om zich heeft opgetr okken. In 1986 verlaat zij hem voor langere tijd. Hazes vecht als een le euw en wint haar terug. Hij belooft plechtig zijn leven te beteren en me t opgeheven hoofd verhuist het stel naar Vinkeveen. De zanger schrapt op tredens uit zijn agenda en drinkt overwegend bronwater. 'Soms zat ik t e beven als een rietje van de afkickverschijnselen.' Maar, zo beseft hi j al snel, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. André begint tekene n van zelfdestructie te vertonen. Als hij drinkt, wordt hij straalbezope n en verandert in een ongeleid projectiel.

Gezin
Als zijn dochter Nathalie besluit om bij hem, Ellen en Melvin te gaan wo nen, leeft hij weer op. 'Ik heb mijn gezinnetje weer compleet,' meldt hi j geëmotioneerd aan iedereen die het horen wil. André heeft zijn leve n op de rails, zo lijkt het. Wel valt het Ellen op dat hij steeds vake r in Rotterdam is waar zijn allergrootste fans, het slagersechtpaar Ja n en Friedel van Galen, wonen. Het stel, ouders van de toen nog piepjong e Rachel, biedt hem een schouder om op uit te huilen. Zijn vriend Jan he lpt Dré in 1985 liedjes uitzoeken voor zijn Italiaanse plaat: een eerbet oon aan zijn in dat jaar gestorven voorbeeld Willy Alberti. Het album In namorato (1986), opgenomen onder de vertrouwde leiding van zijn gabber e n Hazessound-architect Tim Griek, blijkt geen kassamagneet. André: 'He t is een mooi uitstapje. En, heel eerlijk, begreep ik geen moer van wa t ik zong.'

Rachel
De Van Galens blijken ook leverancier van een ideale oppas: hun piepjong e dochter Rachel, net als haar ouders idolaat van Andrés repertoire. Z e komt opvallend vaak bij het gezin over de vloer. Zó frequent dat Elle n zich begint af te vragen waarom. 'Er speelde iets,' zou ze later zegge n, doelend op de geheime liefde die zich onder haar ogen tussen André e n de minderjarige Rachel ontwikkelde.

Drama's
Amper bijgekomen van Alberti's dood krijgt Hazes de jaren daarna verschr ikkelijke drama's voor de kiezen. Op 29 oktober 1987 zegt hij op het all erlaatste moment een optreden af. Zijn Amsterdamse 'rivaal' Koos Albert s toont zich bereid hem te vervangen. Terugkerend van het optreden val t Alberts achter het autostuur in slaap. Hij vliegt uit de bocht. Als hi j bijkomt na het ongeluk, is zijn onderlichaam door een dwarslaesie verl amd. Hazes voelt zich schuldig. 'Als ik had gezongen, was Koos nog de ou we geweest.' En dan, op 13 februari 1988, verdrinkt zijn grote steun e n toeverlaat Tim Griek nadat diens auto van de weg is geraakt. André, di e tien albums met hem maakte, is ontroostbaar. 'Eén van de kamers in mij n hart is leeg. Die zal nooit meer bezet raken.'

Impasse
De maanden na het plotselinge overlijden van zijn 'artistieke kompas' lo opt André bijna dagelijks te janken. Optredens beperkt hij tot het minim um en het legioen Nederlandse fans vreest voor zijn leven en carrière.

Maar juist als hij door zijn trouwe aanhang als 'afgeschreven' wordt bes chouwd, doorbreekt Hazes zijn persoonlijke en creatieve impasse met ee n meesterzet. Hij brengt, tijdens het EK voetbal in Duitsland Wij houde n van Oranje uit. De tekst daarvoor rijmt hij zelf op de wijs van het Sc hotse volksdeuntje Auld Lang Syne. Het nummer slaat in als een bom en i s nog altijd een nationale voetbalhymne. André is supertrots. 'Ik dach t zonder Tim stuurloos te zijn. Maar kan het dus kennelijk ook zelf.' D e zon schijnt weer in zijn door tegenslagen overschaduwde bestaan. En ne t als alles beter lijkt te gaan met zijn loopbaan en privéleven, geeft d e 35-jarige superster schoorvoetend toe dat hij meer dan warme gevoelen s koestert voor Rachel (15). Zijn vrouw Ellen is verbijsterd.

Het einde van een fenomeen

Kwaadsprekerij
Bijna 10 jaar nadat André Hazes in het Woerdense Hofpoort ziekenhuis bez week aan een longontsteking en hartfalen zakken boekenplanken welhaast d oor van de biografieën die over zijn turbulente verschenen. Het jongst e epistel, geschreven door zijn voormalige 'gabber' en bodyguard Jos va n Zoelen maakt het rijtje, al dan niet op waarheid gebaseerde, geschieds chrijvingen voorlopig compleet. De scribent schildert 'die kleine' af al s notoire cokesnuiver die, terwijl hij nog getrouwd was met zijn tweed e vrouw Ellen Wolf, seks had met de minderjarige superfan en later echtg enote Rachel. En haar moeder Friedel zou de smartlappenvocalist zelfs or aal hebben bevredigd toe hij bij de Van Galens thuis zijn zoveelste roe s uitsliep. Of het om keiharde feiten gaat of om sensationele verzinsels ? Weduwe Rachel, die kort voor Hazes' dood besloot van hem te scheiden m aar uiteindelijk toch de hand over haar bijna gebroken hart streek, maak t liever geen woord aan de in haar ogen kwaadsprekerij vuil. 'Niet waar d om op te reageren.'

Pubermeisje
De kleine Rachel, een pubermeisje met posters van haar idool André aan d e muur, wordt eind jaren tachtig door haar ouders - het Rotterdamse slag ersechtpaar Jan en Friedel van Galen - aan Hazes voorgesteld. Vader en m oeder zijn de allerbeste vrienden van de zanger. En als Rachel hem voo r de eerste keer ontmoet smelt ze bijna. De gevoelens tussen de voluptue uze volkszanger en de fragiele jonge vrouw blijken wederzijds. Maar he t zal dan nog zo'n 2 jaar duren voordat zich daadwerkelijk een liefdesre latie ontwikkelt. Volgens Van Zoelen gingen de Van Galens extreem ver o m hun dochter aan André te koppelen. Ze belden zijn vrouw Ellen met mede delingen dat Rachel 'het' deed met Hazes. En Ellen (in 2005 aan borstkan ker gestorven, red.) zelf had het gevoel dat ze door Friedel werd vergif tigd, zo liet ze zich ooit ontvallen. Een loodzware beschuldiging die zi j en niemand anders nooit hard hebben kunnen maken.

Ontroostbaar
Terwijl hun wankele huwelijk laatste stuiptrekkingen heeft, wordt Hazes ' tweede vrouw langdurig opgenomen in een psychiatrische kliniek. Daarn a gaat ze op zichzelf wonen en wordt, nog voordat de echtscheiding defin itief is, verliefd op een ander. Hun zoon Melvin gaat bij Ellen wonen, e n ook Andrés dochter Nathalie (uit zijn eerste huwelijk met Annie Dijkst ra) trekt bij haar in. Hazes blijft moederziel alleen achter in Vinkevee n en is, ook al voelt hij vlinders in zijn bierbuik voor Rachel, ontroos tbaar. Hij beschouwt zijn mislukte huwelijk als persoonlijke nederlaag . 'Ik kom zelf uit een gebroken milieu en had het graag beter gedaan.' W el put hij inspiratie uit het gezinsdrama. Hazes schrijft Kleine Jongen : opgedragen aan zijn zoon Melvin. Het lied wordt in 1990 een megahit e n bekroond met een Edison voor beste levenslied.

Intellectueel
Zijn kroost ziet hij sporadisch en André, die stug doorgaat met optreden s en kater aan kater rijgt, krijgt last van slapeloosheid. De nachten br engt hij regelmatig, moederziel alleen, door op een bootje op de plas bi j zijn huis. Terwijl Nederland slaapt, analyseert hij als amateursterren kundige de hemel. En denkt, gefascineerd door het boeddhisme, na over wa t hij verder met zijn leven wil. 'Dat was de intellectuele kant van Andr é die bijna niemand kende,' aldus Rachel later.

"Ik blijf vanaf nu zo monogaam als de pleuris - André Hazes"

Bruiloft
Op 14 oktober 1991 trouwen André (40) en Rachel (21): amper een maand n a zijn scheiding van Ellen. Overlopend van geluk meldt bruid Rachel da t ze 'er onvoorwaardelijk voor haar man wil zijn'. 'Zijn vorige echtgeno tes lagen te slapen als hij na een optreden thuiskwam. Daardoor miste hi j een luisterend oor. Niet vreemd dat hij genegenheid buitenshuis zocht . Hoe laat hij ook arriveert, ík zit altijd op de bank op 'm te wachten. ' André is bijna euforisch over zijn nieuwe vrouw. 'Zij, mijn allerlaats te kans, heeft mij gered. En ik blijf vanaf nu zo monogaam als de pleuri s.' Die nieuwe koers blijkt ijdele hoop. Want, een paar gezonde levensfa sen daargelaten, zijn wispelturige karakter, alcoholisme en nicotinevers laving, zullen tot die onheilsdag 23 september 2004 dominante factoren b lijven in leven.

Zoontje
Het geluk zegeviert echter in de eerste jaren van hun huwelijk. In 199 3 ziet dochtertje Roxeanne het levenslicht, een jaar al later baart Rach el de kleine Dré. Als zanger is hij redelijk succesvol. Toch blijven zij n singles steeds vaker in de tipparade steken. André, een groot liefhebb er van het Italiaanse lied, wil in het geboortejaar van zijn zoon een co ver opnemen van een lied waarmee de Italiaanse zanger Ricardo Fogli in 1 982 het befaamde San Remo Festival won. Maar een Nederlandstalige teks t daarvoor krijgt hij niet uit zijn pen. Ook zijn artistieke steun en to everlaat - het Prisma Rijmwoordenboek - helpt hem geen steek verder. Al s Marco Borsato in 1994 hetzelfde nummer (Dromen Zijn Bedrog) uitbreng t trekt Hazes zich uit pure jaloezie te haren uit zijn hoofd. Balend: 'D it had m'n glorieuze comeback kunnen zijn.'

Gouden Harp
Desondanks blijft zijn ster rijzen. In 1994 ontvangt hij een Gouden Har p voor zijn oeuvre, treedt voor de zoveelste keer op in Ahoy' en onthoud t zich in 1996 van commentaar als de slagerij van zijn schoonouders - wa arin hij grote geldbedragen investeerde - na 50 jaar wegens financiël e problemen wordt gesloten. 'Een beetje failliet,' kopt deze krant. Voo r André is 1996 vervolgens een cruciaal jaar. Hij ruilt - na de mededeli ng van zijn arts dat hij, als hij doorgaat met drinken, nog maar een hal f jaar leeft - zijn zo vertrouwde gerstenat in voor vruchtdrankjes. De k ilo's vliegen eraf en Hazes komt weer eens negatief in het nieuws als hi j een been breekt. 'Die zal wel bezopen zijn geweest,' wordt er gefluist erd. Maar een pisnijdige André ontkent. 'Ik ben gewoon ik mijn achtertui n uitgegleden over een tuinslang.'

Maagklachten
Begin 1997 belandt hij in het ziekenhuis met ernstige maagklachten. Oorz aken? Drank, een gewoonte die de altijd geduldige Rachel regelmatig to t wanhoop drijft. En zijn over de gehele linie ongezonde levensstijl i n combinatie met zenuwinzinkingen en, naar verluidt, tientallen paraceta molletjes per dag. 'Ik neem inderdaad af en toe weer een borreltje n a 6 maanden drooglegging,' zegt Hazes kort voor zijn opname. Wekenlang k eren de doctoren hem binnenstebuiten. André herstelt en breekt in 1998 t ijdens een gezinsvakantie in Florida - 'waar ik fantastisch alcoholvri j bier heb ontdekt' - wederom een been. Net thuis kukelt hij van een tra p, waarna zijn net geheelde ledemaat wederom in het gips moet.

Benidorm
Als André weer zonder krukken loopt, vertrekt hij met opgeheven hoofd na ar de Spaanse badplaats Benidorm. Op aanraden van de Rotterdamse 'zakenl ieden' Teun en Willem van Rij besluit hij daar op 3 en 4 augustus (1998 ) twee concerten te geven in de Arena Plaza de Toros: een amfitheater (c apaciteit 12.000 toeschouwers) waar doorgaans stierengevechten worden ge houden.'Dat stroomt makkelijk vol met de duizenden Nederlandse toeriste n die de badplaats bezoeken,' garandeert de zanger op basis van voorspel lingen van de broers. Maar al snel voelt hij nattigheid. De kaartverkoo p loopt abominabel slecht en André besluit het laatste optreden te schra ppen. Het buitenlandse avontuur draait door zwak promotiewerk, denkfout en en mismanagement uit op een fiasco. Hooguit een paar honderd vakantie vangers komen op het geflopte concert af. 'Ik ben het slachtoffer geword en van twee oplichters en 180.000 gulden armer,' briest de ontgoocheld e zanger, doelend op het duo Van Rij.

Film
Op dat moment wordt hij al maanden gevolgd door een cameraploeg van docu mentairemaker John Appel. Appel toont in zijn film Zij Gelooft In Mij ni et alleen het ongekende Spanje-debacle, maar volgt André ook thuis en al s hij nagelbijtend van de spanning toeleeft naar optredens in Nederland . Hij registreert een radeloze Rachel die vlucht voor de grillen van haa r man. Vlak voor concerten is de zanger soms zo gestrest dat hij bijna o ntploft en meubelstukken door de kamer smijt. De camera's leggen ook ee n bloednerveuze André vast die enkele uren voor een uitverkocht Ahoy-opt reden het concert wil afzeggen wegens een knallende ruzie met zijn vrouw . Als Rachel en de kleine Roxeanne en Dreetje zich enkele minuten voor d e show toch melden, klimt een al licht benevelde Hazes alsnog het podiu m op. Als hij Zij Gelooft In Mij zingt, vinden zijn ogen die van Rache l op de eerste rij. En de videoschermen tonen, onder luid applaus, hun g elijmde liefde.

Knakworsten
In 1999 verschijnt André in een tv-reclame voor UNOX-knakworsten die d e verkoopcijfers van het product met 35 procent zal doen toenemen. Hij z iet er in die commercial uit als een proleet in campingsmoking. Leuk voo r het bedrijf, maar wellicht toch een tikkeltje slecht voor zijn imago , vindt 'acteur' Hazes. Dus verandert de volksheld op aanraden van gitar ist Jan Akkerman zijn uiterlijk. Hazes wordt Blues Brother, inclusief zo rgvuldig geschoren sikje, zwarte leren jas, gleufhoed en zonnebril. Over moedig als hij soms is, besluit hij als 'herboren' zanger als eerste Ned erlandstalige artiest in de Amsterdam Arena te gaan knallen. Uiteindelij k durft hij dat niet. 'Beetje bang voor een Benidormflop.'

Politiek
En weer valt André terug in zijn oude patroon: altijd werken, altijd moe , altijd bier, altijd ruzie. Maar de zanger houdt zich, ondanks de tol d ie hij voor aanhoudende roem begint te betalen, heldhaftig staande in he t kleinere zalencircuit. Geïnspireerd door het succes van Pim Fortuyn on twikkelt hij onrealistische politieke ambities. Met voorkeurstemmen bema chtigt hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 een raadszetel voo r de partij De Ronde Venen Belang. Vaak laat hij zijn neus niet zien bi j vergaderingen. En als hij er eens is, ontaarden discussies in verbal e gevechten. Hij belandt in een diep dal als felle kritiek over zijn chr onische absentie wordt uitgestort. Kranten spreken van een 'groot persoo nlijk drama' voor de zanger die per direct zijn politieke loopbaan aan d e wilgen hangt. Muziek! Dat is zijn lust en zijn leven. Een legendarisc h concert, op 24 augustus 2002 in het Olympisch Stadion in Amsterdam, i s daarvan het klinkende bewijs. Zeker 36.000 aanwezigen brullen zijn all ergrootste hits mee. André geniet van de uitzinnige massa die zwarte hoe den en zonnebrillen draagt: slimme merchandising uit de zakelijke koke r van Rachel.

Zuurstofmasker
'Het optreden ging uitstekend,' geeft André schoorvoetend toe. Wel zie n bezoekers hem steeds na 4 of 5 nummers volkomen uitgeput naar achtere n zwalken. Daar, in de coulissen, komt hij met een zuurstofmasker op wee r bij. Het tafereel illustreert hoe slecht het met zijn gezondheid gaat . Zijn fysiek en conditie beginnen te lijden onder zijn rock 'n roll-bes taan. Ook de onstabiele, uiterst kwetsbare relatie met Rachel doet hem w einig goed. In maart 2003 besluiten ze uit elkaar te gaan, zo maakt he t management van de zanger bekend. 'We zijn uit elkaar gegroeid,' aldu s André. Hij en Rachel gaan apart wonen. En de kleine Rox en Dreetje pen delen heen-en-weer. Op 21 en 23 juni in dat jaar komt Andrés droom to ch nog uit. Hij speelt 2 keer de Amsterdam Arena plat en regelt er voo r eind 2003 gelijk nog twee. Die worden afgelast. Zijn zegsman: 'Hazes i s wegens relatieproblemen niet in staat om aan zijn verplichtingen te vo ldoen.'

Einde
En dan wordt het stil rond zijn persoon. Slechts af en toe wordt hij no g gespot. Foto's uit die tijd tonen een opvallend aangekomen zanger me t opgeblazen gezicht, troebele ogen en grauwe wallen. André kampt met er nstige gezondheidsproblemen. Zijn sluimerende suikerziekte is erger gewo rden, hij blijkt stokdoof en is teruggevallen in het oude patroon van dr ank en sigaretten. Ondanks zijn gebreken zet hij alles op alles om op 2 4 juni 2004 nog een keer in de Arena te staan. Het concert is verre va n uitverkocht en zwarte doeken onttrekken lege tribunes aan het oog. Hi j zingt op momenten knetter vals en kan amper maat houden. De recensie s zijn ronduit slecht. André lijkt er niet mee te zitten. Een paar weke n later verschijnt hij alweer grijzend in een reclamespotje waarin te zi en is hoe hij Verkade-koekjes in bier doopt. Het blijkt schone schijn. W ant in werkelijkheid is Hazes er slechter toe dan menigeen denkt. Op 2 3 september 2004 vecht Hazes, zwetend van de koorts en naar adem snakken d van benauwdheid, samen met een legertje medici in het ziekenhuis van W oerden, voor zijn leven. Hij bezwijkt aan de gevolgen van een longziekt e en hartstilstand. Het licht van de geleidelijk vallende ster is gedoof d. 4 dagen later wordt hij herdacht in 'zijn' Arena. Hazes ligt in zij n kist op de middenstip.

Het is het laatste 'concert' van een legendarisch fenomeen.

Gehuwd (gescheiden) met:

woman C. E. A. Dijkstra‏‎ #69732‎ PRIVACY FILTER

Kind:

1.
woman N. Hazes‏‎ #69755 PRIVACY FILTER


2e huwelijk (gescheiden)
man André Gerardus "André" Hazes‏‎ #69689‎, zoon van Franciscus Johannes "Joop" Hazes en Johanna Wilhelmina Botschuijver‏.

Gehuwd ‎24 mrt 1981 Amsterdam
Gescheiden ‎18 sep 1990 Amsterdam (9 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 2 (20941)

van:

woman Eleonora Josepha Gerarda "Ellen" Wolf‏‎ #69733‎, dochter van Arnoldus Theodoor Wolf en Maria Theresia Elisabeth Reef‏.
Geboren ‎27 feb 1958 Amsterdam

Kind:

1.
man Melvin "Melvin" Wolf‏‎ #69756‎
Alias: Hazes, geboren ‎19 jan 1982 Amsterdam, overleden ‎± 2005 borstkanker‎, ongeveer 23 jaar


3e huwelijk
man André Gerardus "André" Hazes‏‎ #69689‎, zoon van Franciscus Johannes "Joop" Hazes en Johanna Wilhelmina Botschuijver‏.

Gehuwd met:

woman R. F. van Galen‏‎ #69734‎, dochter van J. van Galen en Sibilla Emma Frieda Alma "Friedel" Mak‏. PRIVACY FILTER

Kinderen:

1.
woman R. F. W. Hazes‏‎ #69737‎ PRIVACY FILTER
2.
man A. G. Hazes jr.‏‎ #69738 PRIVACY FILTER

Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp.